Terms and conditions

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van ZJOEF BV, ook handelend onder de naam NextUp Software BV, Schijfstraat 12, 5061KB, Oisterwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64802353.

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Definities

1.1.1 Dienst: alle werkzaamheden van ZJOEF BV

1.1.2 Hosting: het ter beschikking stellen en houden van een applicatie op basis van SaaS.

1.1.3 Onderhoud: het met enige regelmaat doorvoeren van noodzakelijke en gewenste aanpassingen van de applicaties.

1.1.4 Ontwikkeling: het schrijven van de broncode van de applicatie door een programmeur.

1.1.5 Overeenkomst: iedere afspraak tussen ZJOEF BV en opdrachtgever die is gericht op het afnemen van een dienst of product van ZJOEF BV.

1.1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ZJOEF BV een

opdrachtovereenkomst heeft gesloten danwel daarover in onderhandeling is.

1.1.7 Software as a Service (SaaS): de levering van de applicatie door remote toegang via internet of een ander netwerk dat ZJOEF BV aan haar klanten ter beschikking stelt.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZJOEF BV, hierna aangeduid als ZJOEF BV, met zijn wederpartij, hierna aangeduid als opdrachtgever, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, evenals op alle door ZJOEF BV gedane aanbiedingen, offertes en verstrekte adviezen.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De geldigheid van algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever worden expliciet uitgesloten.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ZJOEF BV en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met als doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 ZJOEF BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking op de website van ZJOEF BV - www.nextupsoftware.com - of aan opdrachtgever.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen ZJOEF BV en opdrachtgever komt tot stand indien opdrachtgever binnen 14 dagen een offerte of overeenkomst van ZJOEF BV zonder wijziging of voorbehoud heeft bevestigd aan ZJOEF BV.

2.2 Indien opdrachtgever wijzigingen of voorbehouden ten opzichte van de offerte wil maken, komt de overeenkomst slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door ZJOEF BV.

2.3 Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden ZJOEF BV pas nadat deze schriftelijk door ZJOEF BV zijn bevestigd.

2.4 Door partijen gewenste wijzigingen in een gesloten overeenkomst dienen per direct en schriftelijk te worden gemeld aan de wederpartij.

2.5 Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door ZJOEF BV wordt overschreden.

2.6 Indien een wijziging leidt tot meerwerk wordt dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever bevestigd en gefactureerd.

2.7 ZJOEF BV heeft te allen tijde het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.

2.8 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking.

Artikel 3: Dienstverlening

3.1 ZJOEF BV zal aan opdrachtgever de in de overeenkomst bepaalde applicatie uitsluitend als Software as a Service aan opdrachtgever beschikbaar stellen. Alsmede zal ZJOEF BV de overige tussen partijen overeengekomen diensten verrichten.

3.2 ZJOEF BV is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van opdrachtgever of derden.

3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijkheid voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet.

3.4 Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door de gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot opdrachtgever staan.

3.5 Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)applicaties installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)applicaties en gebruiksomgeving aanpassen om de door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit te bewerkstelligen.

3.6 ZJOEF BV zal, naar eigen inzicht en planning, zorg dragen voor het upgraden van de applicaties.

3.7 Opdrachtgever kan wensen voor aanpassingen van de applicaties kenbaar maken aan ZJOEF BV.

3.8 ZJOEF BV zal deze wensen registreren en evalueren of de wensen worden geïmplementeerd.

3.9 ZJOEF BV is niet verplicht een gewenste aanpassing te implementeren.

3.10 ZJOEF BV is niet verplicht opdrachtgever te informeren of een wens al dan niet wordt geïmplementeerd.

3.11 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is ZJOEF BV niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

3.12 ZJOEF BV maakt dagelijks een backup van de bij hem in bezit zijnde gegevens van opdrachtgever.

3.13 ZJOEF BV zal de backup gedurende een maand bewaren, waarna een nieuw gemaakte backup zal worden bewaard.

3.14 ZJOEF BV zal de backups zorgvuldig behandelen en bewaren als een goed huisvader.

3.15 ZJOEF BV is niet gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

3.16 Indien de dienstverlening van ZJOEF BV op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers van de applicaties omvat, zal ZJOEF BV telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde applicaties.

3.17 ZJOEF BV kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt.

3.18 ZJOEF BV zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures.

3.19 ZJOEF BV staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning.

3.20 Tenzij schriftelijk overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van ZJOEF BV.

Artikel 4: Uitvoering

4.1 ZJOEF BV spant zich zorgvuldig, vakkundig en naar beste vermogen in bij de verlening van de diensten, in voorkomende gevallen overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

4.2 Alle diensten van ZJOEF BV worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij in een schriftelijke overeenkomst ZJOEF BV uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

4.3 ZJOEF BV verricht de dienstverlening slechts in opdracht van opdrachtgever. Indien ZJOEF BV op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.4 ZJOEF BV kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen.

4.5 Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg zal hebben, zal ZJOEF BV opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van opdrachtgever. In dat geval kan opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of ZJOEF BV de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

4.6 ZJOEF BV kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de applicatie.

4.7 ZJOEF BV is niet gehouden specifiek voor opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of applicatie te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

4.8 ZJOEF BV kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud.

4.9 ZJOEF BV zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, indien de omstandigheden dit toelaten, aanvangen na kennisgeving aan opdrachtgever.

4.10 Indien ZJOEF BV dienstverlening verricht op basis van door opdrachtgever aan te leveren gegevens, zullen deze gegevens overeenkomstig de door ZJOEF BV te stellen voorwaarden door opdrachtgever worden geprepareerd en aangeleverd.

4.11 Opdrachtgever zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar ZJOEF BV de dienstverlening uitvoert.

4.12 Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien deze door ZJOEF BV worden uitgevoerd of verzorgd.

4.13 Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan ZJOEF BV ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, applicaties, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan ZJOEF BV verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van ZJOEFBV.

4.14 Alle door ZJOEF BV bij de dienstverlening gebruikte apparatuur, applicaties en zaken blijven eigendom of intellectuele eigendom van ZJOEF BV of diens toeleveranciers, ook indien opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door ZJOEFBV.

4.15 ZJOEF BV is nimmer gehouden opdrachtgever een fysieke drager met de applicaties en/of broncodes van de applicaties te verstrekken.

Artikel 5: Meerwerk

5.1 Indien ZJOEF BV op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van ZJOEFBV.

5.2 ZJOEF BV is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

5.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en ZJOEF BV kunnen worden beïnvloed.

5.4 Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

5.5 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal ZJOEF BV opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever

6.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door ZJOEF BV mogelijk te maken zal opdrachtgever ZJOEF BV steeds tijdig alle door ZJOEF BV nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle noodzakelijke medewerking verlenen.

6.2 Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen, waaraan de prestatie van ZJOEF BV dient te voldoen, juist en volledig zijn.

6.3 Indien opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

6.4 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, applicaties, websites, databestanden, andere producten en materialen en van de door ZJOEF BV te verlenen diensten.  

6.5 Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, applicaties, websites, databestanden en andere producten en materialen.

6.6 Indien medewerkers van ZJOEF BV op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.

6.7 Opdrachtgever vrijwaart ZJOEF BV voor elke rechtsvordering van derden, waaronder medewerkers van ZJOEFBV, uit welke hoofde dan ook, in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

6.8 Daarnaast vrijwaart opdrachtgever ZJOEF BV voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van ZJOEFBV, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

6.9 Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door ZJOEF BV ingezette medewerkers kenbaar maken.

6.10 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van ZJOEF BV staan.

6.11 ZJOEF BV is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ZJOEFBV.

Artikel 7: Aanbiedingen, offertes en prijzen

7.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen van ZJOEF BV zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aan een door ZJOEF BV afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever nimmer rechten worden ontleend.

7.2 Alle prijzen zijn steeds in euro’s weergegeven en opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Alle prijzen worden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, weergegeven.

7.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ZJOEF BV verstrekte gegevens waarop ZJOEF BV zijn aanbieding of offerte baseert. ZJOEF BV is gerechtigd veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht apart in rekening te brengen.

7.5 Een door opdrachtgever aan ZJOEF BV kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door ZJOEF BV te verrichten prestaties.

7.6 Additionele kosten welke door derden in rekening worden gebracht, komen voor rekening van opdrachtgever.

7.7 ZJOEF BV zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door opdrachtgever na te komen verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. 7.8 De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van ZJOEF BV begrepen en komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8: Betalingen

8.1 Voor betalingen van bedragen waarvoor in de overeenkomst geen betalingstermijn is vastgelegd, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

8.2 De data voor betaling van vaste maandelijkse bedragen zullen in de overeenkomst worden vastgelegd.

8.3 Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen.

8.4 Periodieke betalingsverplichtingen kunnen jaarlijks per 1 januari van een kalenderjaar worden geïndexeerd conform de CBS-index zakelijke dienstverlening.

8.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

8.6 De betalingstermijnen als genoemd in de artikelen 8.1 jo 8.2 gelden ten alle tijde als een fatale termijn, waarna opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat daartoe een ingebrekestelling dan wel aansprakelijkheidsstelling vereist zal zijn.

8.7 In geval van verzuim is de totale vordering van ZJOEFBV, ook met betrekking tot nog niet opeisbare facturen, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar. Tevens is opdrachtgever dan aan ZJOEF BV de wettelijke rente verschuldigd, alsmede alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die ZJOEF BV moet maken om tot de voldoening van zijn vordering te geraken.

8.8 Uit het enkele feit dat ZJOEF BV genoodzaakt is van de hulp van een derde gebruik te maken om tot incasso te geraken blijkt de hoogte van vergoeding en de gehoudenheid van opdrachtgever tot vergoeding hiervan. Indien als incassomaatregelen het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvraag verschuldigd.

8.9 Indien opdrachtgever het niet eens is met het door ZJOEF BV gefactureerde bedrag, stelt hij ZJOEF BV daarvan onmiddellijk - doch uiterlijk binnen de betalingstermijn van 14 dagen - schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te stemmen met het door ZJOEF BV gefactureerde bedrag.

8.10 Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft ZJOEF BV de bevoegdheid haar verplichtingen jegens opdrachtgever onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

8.11 Zolang opdrachtgever niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is ZJOEF BV niet gehouden verdere diensten te verrichten, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van ZJOEF BV verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever.

8.12 Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting(en) door opdrachtgever vervallen alle door ZJOEF BV aan opdrachtgever verleende rechten met het verstrijken van de betalingstermijn.

8.13 Te allen tijde heeft ZJOEF BV het recht zekerheid voor de betaling van de dienstverlening te verlangen, terwijl ZJOEF BV bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

Artikel 9: Aantallen applicatiegebruikers

9.1 Het aantal gebruikers dat gebruik mag en kan maken van de applicaties wordt in een schriftelijke overeenkomst bepaald.

9.2 Indien opdrachtgever het aantal gebruikers gewijzigd wil zien, kan hij hiertoe voor de 1ste van iedere maand een wijziging aanvragen bij ZJOEFBV.

9.3 De wijziging van het aantal gebruikers zal na schriftelijke bevestiging door ZJOEF BV één maand na de aanvraag aanvangen.

9.4 ZJOEF BV is ten alle tijde gerechtigd een wijzigingsaanvraag met betrekking tot een groter aantal gebruikers af te wijzen.

Artikel 10. Levering en leveringstermijnen

10.1 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door beschikbaarstelling van de applicaties op de overeengekomen wijze.

10.2 Opdrachtgever is altijd gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.

10.3 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ZJOEF BV mogelijk te maken.

10.4 Alle door ZJOEF BV genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.

10.5 ZJOEF BV spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen.

10.6 Door ZJOEF BV genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden ZJOEF BV niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.

10.7 ZJOEF BV is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden.

10.8 Evenmin is ZJOEF BV gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen.

10.9 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ZJOEF BV en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

10.10 De enkele overschrijding van een door ZJOEF BV genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt ZJOEF BV niet in verzuim.

10.11 In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt ZJOEF BV wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat ZJOEF BV in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Artikel 11: Privacy en vertrouwelijkheid

11.1 Partijen staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de wederpartij ontvangen informatie zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld, tenzij een wettelijke plicht anders verlangt.

11.2 Indien ZJOEF BV dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal opdrachtgever ZJOEF BV desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart ZJOEF BV voor aanspraken en rechtsvorderingen van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt door opdrachtgever of waarvoor opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

11.4 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de door ZJOEF BV geleverde software worden verwerkt, ligt uitsluitend bij opdrachtgever.

11.5 Opdrachtgever staat er jegens ZJOEF BV voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

11.6 Indien ZJOEF BV op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

11.7 ZJOEF BV staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

11.8 Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand der techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

11.9 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is ZJOEF BV gerechtigd opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen.

11.10 ZJOEF BV is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen.

11.11 Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.

11.12 ZJOEF BV is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van ZJOEFBV.

11.13 ZJOEF BV is gerechtigd persoonsgegevens anoniem te verwerken ten behoeve van het opstellen van statistieken die zij kan gebruiken voor commerciële doeleinden.

11.14 ZJOEF BV kan gegevens van opdrachtgever vastleggen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en om opdrachtgever van informatie te voorzien over (producten/diensten van) ZJOEFBV.

11.15 Indien opdrachtgever geen prijs stelt op deze informatieverschaffing kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan ZJOEFBV.

Artikel 12: Voorbehoud van eigendom en rechten

12.1 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomende gevallen aan opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald.

12.2 Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

12.3 ZJOEF BV kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, applicaties, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van ZJOEF BV onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat opdrachtgever alle aan ZJOEF BV verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 13: Rechten van intellectuele eigendom

13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde applicaties, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ZJOEFBV, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

13.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.

13.3 Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

13.4 Indien de applicaties zoals bij opdrachtgever in gebruik voorwerp zijn van een vordering ten gevolge van vermeende inbreuk op de rechten van een derde, of het voorwerp van een dergelijke vordering zou kunnen worden naar de mening van ZJOEFBV, kan ZJOEF BV naar eigen goeddunken en voor eigen rekening:

 i. voor de opdrachtgever het recht

 verwerven om de applicaties te blijven gebruiken; of

 ii. de applicaties zo wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op de

 rechten van derden; of

 iii. de applicaties vervangen door een resultaat of software die functio-

 neel gelijkwaardig of beter is.

13.5 Indien geen van de bovenstaande mogelijkheden commercieel gezien – naar mening van ZJOEF BV - een redelijke oplossing zou bieden, kan ZJOEF BV de overeenkomst beëindigen, in welk geval alle vergoedingen die voor (de betreffende component van) de applicaties zijn betaald, gerestitueerd worden, onder aftrek van een bedrag dat redelijkerwijze verschuldigd is voor het gebruik dat opdrachtgever heeft kunnen maken van de applicaties in de voorliggende periode.

13.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de applicaties, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

13.7 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het ZJOEF BV toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de applicaties, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten.

13.8 Het is opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

13.9 Opdrachtgever vrijwaart ZJOEF BV voor alle aanspraken van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 14: Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

14.2 ZJOEF BV is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 ZJOEF BV is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever en derden geleden schade indien deze het gevolg is van onjuist gebruik van de producten of diensten.

15.2 De totale aansprakelijkheid van ZJOEF BV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst tussen ZJOEF BV en opdrachtgever bedongen prijs (excl. BTW).

15.3 Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van ZJOEF BV voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan duizend euro.

15.4 De aansprakelijkheid van ZJOEF BV voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan tweehonderdvijftig duizend euro.

15.5 De aansprakelijkheid van ZJOEF BV voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan ZJOEF BV voorgeschreven zaken, materialen of applicaties van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan ZJOEF BV voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten.

15.6 Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van ZJOEF BV wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

15.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invoer en verwerking van gegevens, uitslagen en standen en de resultaten van deze invoer. Aansprakelijkheid van ZJOEF BV ten aanzien onjuiste uitslagen, standen en/of andere resultaten is uitgesloten.

15.8 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van ZJOEFBV, zoals omschreven in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van ZJOEF BV uit hoofde van deze algemene voorwaarden of de wet geheel onverlet.

15.9 De in de leden 1 tot en met 8 van dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ZJOEF BV en/of diens bedrijfsleiding.

15.10 Tenzij nakoming door ZJOEF BV blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ZJOEF BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever ZJOEF BV onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ZJOEF BV ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat ZJOEF BV in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

15.11 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ZJOEF BV meldt.

15.12 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ZJOEF BV vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

15.13 Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan mediation een redelijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door ZJOEFBV.

15.14 Opdrachtgever verplicht zich om die reden op het eerste schriftelijke verzoek van ZJOEF BV onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan mediation.

15.15 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden en overeenkomsten gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan ZJOEF BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 16: Garantie

16.1 ZJOEF BV staat er niet voor in dat de applicaties foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren.

16.2 ZJOEF BV zal zich er voor inspannen gebreken in de applicaties binnen een redelijke termijn te herstellen indien het applicaties betreft die door ZJOEF BV of hun toeleveranciers zelf zijn ontwikkeld en de desbetreffende gebreken gedetailleerd omschreven schriftelijk bij ZJOEF BV zijn gemeld.

16.3 ZJOEF BV kan in voorkomende gevallen het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de applicaties in gebruik wordt genomen.

16.4 ZJOEF BV staat er niet voor in dat gebreken in applicaties die niet zelf door ZJOEF BV zijn ontwikkeld, zullen worden verholpen.

16.5 ZJOEF BV is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de applicaties aan te brengen.

16.6 Indien de applicaties in opdracht van opdrachtgever zijn ontwikkeld, kan ZJOEF BV volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan opdrachtgever in rekening brengen.

16.7 ZJOEF BV is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens. Opdrachtgever zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens zelf regelmatig controleren.

16.8 Opdrachtgever zal op basis van de door ZJOEF BV verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen.

16.9 ZJOEF BV verklaart zich bereid om op verzoek van opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door opdrachtgever tegen door ZJOEF BV te stellen (financiële) voorwaarden.

16.10 ZJOEF BV is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

16.11 ZJOEF BV staat er niet voor in dat de applicaties tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

Artikel 17: Overmacht

17.1 Tekortkomingen van ZJOEF BV die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, geven opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding.

17.2 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 (i) overmacht van toeleveranciers van ZJOEFBV;

 (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan ZJOEF BV zijn voorgeschreven;

 (iii) gebrekkigheid van zaken, appara- tuur, applicaties of materialen van derden waarvan het gebruik door op- drachtgever aan ZJOEF BV is voorgeschre- ven;

 (iv) ziekteverzuim van personeel van ZJOEFBV;

 (v) elektriciteitsstoring;

 (vi) storing van internet, computernet- werk- of telecommunicatiefaciliteiten;

 (vii) oorlog;

 (viii) brand;

 (ix) explosie;

 (x) terrorisme;

 (xi) vandalisme;

 (xii) storm of onwerkbaar weer;

 (xiii) overstromingen;

 (xiv) staking;

 (xv) acties van vakbonden en;

 (xvi) overheidsmaatregelen.

17.3 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 18. Ontbinding, opschorting en opzegging van de overeenkomst

18.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de wederpartij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

18.2 Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door opdrachtgever of een door opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

18.3 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 17.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat ZJOEF BV ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is.

18.4 Bedragen die ZJOEF BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

18.5 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

18.6 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

18.7 Indien de opzegtermijn niet in acht wordt genomen wordt de overeenkomst verlengd met één contractsperiode.

18.8 Indien opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat de uitvoering is begonnen is opdrachtgever gehouden alle redelijkerwijs gemaakte voorbereidingskosten, investeringen en een vergoeding voor winstderving te vergoeden.

18.9 Ingeval opdrachtgever een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft ZJOEF BV het recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde producten en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst maximaal tot de hoogte van het bedongen of gebruikelijke honorarium.

18.10 ZJOEF BV heeft het recht om de toegang tot het systeem op te schorten of te blokkeren wanneer opdrachtgever de algemene voorwaarden schendt.

18.11 Indien opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen is ZJOEF BV gerechtigd de overeenkomst eenzijdig schriftelijk op te zeggen.

18.12 ZJOEF BV zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

18.13 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen. Partijen sluiten hierbij artikel 7:408 lid 1 BW uit.

18.14 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

18.15 ZJOEF BV is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

18.16 Ingeval van faillissement, liquidatie of beëindiging anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van onderneming van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde applicaties, websites en dergelijke van rechtswege.

18.17 Indien ZJOEF BV ter uitvoering van de overeenkomst producten in bruikleen heeft gegeven is opdrachtgever gehouden na het einde van de overeenkomst terstond alle door ZJOEF BV in bruikleen gegeven producten te retourneren aan ZJOEFBV.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

19.1 De overeenkomsten tussen ZJOEF BV en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

19.2 Geschillen welke tussen ZJOEF BV en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen ZJOEF BV en opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, die niet in onderling overleg dan wel middels mediation kunnen worden opgelost, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Tilburg, tenzij ZJOEF BV de voorkeur heeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.